مصاف قضایی دولت با نمایندگان خاص

​​​​​​​با اوج‌گیری و استمرار توهین‌های برخی از نمایندگان به دولت و در رأس آن شخص رئیس‌جمهوری، پاستور مصافش با جمعی از بهارستان‌نشینان را به دستگاه قضایی کشاند.