نظرات متفاوت است، تصمیم‌ها واحد

سخنگوی دولت در پاسخ به گزارش‌های منتشر شده درخصوص اختلافات میان وزارت بهداشت و دولت بر سر کنترل بیماری کرونا بر وجود اختلاف‌نظرها اذعان کرد ولی درنهایت نظر ستاد وزارت بهداشت را مبنای تصمیمات دولت دانست.