آشکار شدن فضاهای پنهان

نقاش اسپانیایی آثار هنری کلاسیک را به قرنطینه برده است
کرونا جنبه‌های مختلف زندگی مردم را در سراسر جهان تحت‌تأثیر قرار داده و این‌طور که به‌نظر می‌رسد حتی چنانچه این بیماری مهار شود، جهان بعد از کرونا با جهان قبل از آن تفاوت‌هایی خواهد داشت.