مقابله با کرونا از راه دیپلماسی شهری

​​​​​​​شهردار تهران با شهردار آنکارا در مورد حکمروایی شهر در این روزهای کرونایی از طریق تماس اینترنتی، گفت‌وگو کرد.