با خون من روی کفنم بنویسید «وطن»

مقطع حساس تاریخ ایران بعد از مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاخان تحولات پر فراز و نشیبی دارد.