عدد خبر/ 95 درصد

استان اصفهان همچنان درگیر خشکسالی است. حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی این استان گفت:براساس شاخص خشکسالی یک‌ساله منتهی به بهمن۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد و در یک دوره ۱۰ساله، ۹۵درصد مساحت استان همچنان درگیر خشکسالی است.