عدد خبر/ 7200

7200 هکتار مجموع مساحت کمربند سبز اهواز است که از 12سال قبل تاکنون 700هکتار آن اجرایی شده است.