اتصال سمنان به ولگا یا همزیستی با زیست‌بوم؟

در میان مجموعه مشکلات زیست‌بوم ایران، کم‌آبی مابقی را به حاشیه می‌راند.