خطوط متروی تهران به بیش از ۵۰۰کیلومتر افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت قطار شهری تهران و حومه با بیان اینکه ناوگان مترو در داخل و اطراف پایتخت در حال توسعه است، گفت: تا 22سال آینده وسعت این ناوگان به بیش از 500کیلومتر می‌رسد.