بیشترین دخل و تصرف در سواحل ایرانی خزر اتفاق افتاده است

مدیر کل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط‌زیست به مقایسه وضعیت ساحل خزر در ایران با دیگر کشورهای حاشیه آن اشاره کرد و گفت: ایران در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه خزر بیشترین دخل و تصرف را در سواحل این دریا داشته است.