تمنای زیستن در شهرهای شاد

شادی یا نشاط اجتماعی بعد فردی، جمعی و بیرونی دارد. بعد فردی در حیطه روانشناختی مورد توجه است اما وقتی بحث از نشاط اجتماعی می‌شود باید به ابعاد بیرونی و اجتماعی این موضوع بیشتر توجه کرد.