«شب دوازدهم» برنده بزرگ جوایز سزار

«شب دوازدهم» برنده بزرگ جوایز سزار‌۲۰۲۳ فرانسه شد.