11
دو شنبه 8 اسفند 1401
شماره 8724
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سنگ بنای اولیه میدان امام‌خمینی‌ره 171سال قبل گذاشته شد

میدان توپ‌ها

سنگ بنای اولیه میدان امام‌خمینی ره که در گذشته به میدان توپخانه معروف بود در خندق شمالی شهر تهران قرار داشت که به برج و باروی شاه طهماسبی معروف بود.