قهرمان‌ترین

دیگر هیچ‌کس به قهرمانی ناپولی در این فصل تردیدی ندارد
در ایتالیا هیچ تیم دیگری به قهرمانی امید ندارد و ناپولی دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد. پارتنوپی 10نفره امپولی را 2بر صفر شکست دادند.