45سال زندان؛ مجازات قاتلان جوان ایرانی در ترکیه

2جوان ایرانی که در استان بالیک‌اسیر ترکیه، ‌هموطن خود را به قتل رسانده و جسدش را در بیابان دفن کرده بودند، در دادگاه جنایی ترکیه محاکمه و به 45سال حبس محکوم شدند.