آمریکا در انتظار غافلگیری نوامبر

مردم آمریکا این روزها با صف کشیدن در پای صندوق‌های رأی آماده هستند تا رکورد تازه‌ای از مشارکت در انتخابات را ثبت کنند.