تکلیف دل

بعضی تکالیف شرعی هستند و بعضی‌ شغلی، اما یکسری تکالیف عشقی‌اند و دلی که بی هیچ هزینه‌ای فقط برای رضای خدا انجام می‌شوند؛ مانند غسل و کفن داوطلبانه جانباختگان کرونا در مازندران
«میت روی زمین نمی‌ماند»؛ در یک ماه اخیر عده‌ای برای تحقق این ضرب‌المثل جان‌شان را کف دست گرفتند و بی‌هیچ چشمداشتی غسل و کفن جان‌باختگان بیماری کرونا را انجام می‌دهند.