2 تصویر از پیامدهای یک تصمیم

تعطیلی برخی بنگاه‌های تولیدی با ورود ویروس کرونا، ابعاد تازه‌ای از بحران بیکاری را در کشور به نمایش گذاشت.