قاب دیروز

نمایی از عطاری‌های قدیمی که این روزها داروخانه‌ها جای آنها را گرفته اند. مردم با مراجعه به عطارها داروهای گیاهی خود را تهیه می‌کردند تا دردی از ایشان درمان شود