12
شنبه 12 مرداد 1398
شماره 7726
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سواحل خزر روی موج آزادی

آزادسازی سواحل خزر در قالب طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در مازندران، گیلان و گلستان در دست پیگیری است
گزارش
طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در شمال و جنوب سال 86 تصویب شد.