زمین‌خواری به باغات شهریار رسید

مهاجرت از پایتخت به تخریب باغات و منابع طبیعی غرب تهران انجامید
تهران و آغاز مهاجرت پایتخت‌نشین‌ها به شهرهای اقماری، پای زمین‌خواری از دماوند و لواسان و شمال کشور به باغات شهریار، کریدور هوای تهران در غرب پایتخت رسید.