8
شنبه 5 خرداد 1397
شماره 7393
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کم‌توانی معنا ندارد

از کارگاهداری شروع کردیم و امروز یک کارگاه یک نفره را به یک بنگاه 200نفره رسانده‌ایم. اداره کردن 10نفر کار راحتی است اما به محض اینکه تعداد کارکنان یک بنگاه اقتصادی از 10نفر به 50نفر می‌رسد، سختی‌های کار آغاز می‌شود اما تصمیم خود را گرفته بودیم.
قانون
شاید ناتوانی‌هایی که بعضی از افراد معلول داشته باشند باعث شود برخی کارفرماها از استخدام آنها سر باز بزنند و ترجیح بدهند افراد دیگری را در کارگاه‌شان جذب کنند.
گزارش میدانی همشهری از کارگاهی که محصولات آن را نیروهای بهزیستی تولید می‌کنند

دست‌های توانمند «کم‌توان‌ها»

تولید
علی‌اصغر آنقدر گرم کارش شده که باید او را چند باری صدا بزنی تا از راهروهای انبار کاغذ و مقوا بیرون بیاید. پسری ریزنقش با عینک ته‌استکانی که صاحب کارگاه می‌گوید کم‌بیناست اما خودش می‌دود سمت وسایلش تا کارت شناسایی زردرنگی را نشانم دهد که ثابت می‌کند علی‌اصغر معلول ذهنی است.