عرضه خارج از شبکه سیگار، قاچاق است

براساس ابلاغ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از روز گذشته توزیع سیگار اعم از تولید داخل یا وارداتی منحصرا از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد و عرضه هر نوع سیگار خارج از این شبکه قاچاق محسوب می‌شود.