نیاز به بازنگری در مصوبه تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک

گپ و گفت با زهرا نژادبهرام درباره افزایش شکایت‌های مردی از خدمات الکترونیک شهرداری تهران
نارضایتی شهروندان از ارائه خدمات شهرسازی و معماری یکی از موضوعات روز است. شهروندان برای حضور در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شوند.