نقشه سه‌بعدی از فضای زیرسطحی تهران

تونل‌های مترو، شبکه انتقال آب‌های سطحی و تاسیسات گوناگون برق، تلفن، گاز و مانند آن همراه باقیمانده چاه‌ها، قنات‌ها و دیگر حفره‌های زیر سطح شهر نقشه واحد و در دسترسی ندارند.