نقش اراضی عباس‎ آباد در گسترش گردشگری شهر تهران

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران اراضی عباس‌ آباد را بهترین مناطق پایتخت دانست که در راستای گسترش گردشگری تهران می‌تواند مؤثر باشد.