10
یکشنبه 27 بهمن 1398
شماره 7882
زنان
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زنان برابری می‌خواهند

گزارش میدانی همشهری به مناسبت روز زن
گزارش
زن با روپوش سفیدی که پوشیده به پشتی صندلی تکیه داده و نگاهش در فضا گم شده، دختری از راه می‌‌رسد پیراشکی کر‌م‌دار می‌خواهد: «گرمش می‌کنی»، خوش و بشی می‌کند.