دستفروشان حق امرار معاش دارند

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از حق امرار معاش دستفروشان صحبت کرد.