مقدمه‌ای بر طرح شناور

طرح تغییر ساعات کار ادارات، توانست موفقیت نسبی به همراه داشته باشد. این طرح اگرچه تمام مولفه‌های طرح شناور را در اختیار ندارد، اما مقدمه‌ای برای شکل‌گیری طرح شناور در شهرهای بزرگ کشور است.