افزایش عمر مفید آسفالت معابر پایتخت ضروری است

هر ساله بالغ بر 100میلیارد تومان برای تعمیر و مرمت بزرگراه‌های شهر تهران هزینه می‌شود.