خداحافظی پایتخت با معتادان

صبح روز گذشته فاز۲ مرکز ترک اعتیاد مهر سروش با ظرفیت 2هزار نفر و با هدف بازپروری، آموزش و کاهش آسیب اجتماعی افتتاح شد.