امنیت عابران پیاده، با افتتاح یک زیرگذر

2 بخش شرقی و غربی خیابان 15خرداد با استفاده از مسیر ورودی ایستگاه مترو به یکدیگر متصل شدند تا حرکت عابران از میان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در این نقطه کاهش پیدا کند و مسافران مترو نیز فضای بیشتری برای ورود و خروج در این ایستگاه داشته باشند.