کنترل کرونا نیازمند سرمایه‌گذاری اجتماعی

شهردار تهران با تأکید بر لزوم بهره‌مندی دولت‌های محلی از تجارب و همکاری سازمان‌های بین‌المللی در مواجهه با کرونا گفت: نیازمند سرمایه‌گذاری اجتماعی برای کنترل بیشتر این ویروس هستیم.