چه‌کسی به بازپرس علیزاده رشوه داد؟

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و سایر متهمان روز گذشته به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.