تأیید هویت با چهره در «دستیار گوگل»

سیستم دستیار گوگل به‌زودی به سیستم «تشخیص هویت با چهره»‌ تجهیز می‌شود تا امنیت برنامه‌های گوگل افزایش یابد.