2
یکشنبه 7 بهمن 1397
شماره 7589
ایران
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کوتاه از سیاست

کوتاه از سیاست
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی معتقد است: آقای روحانی فقط یک فرصت در اختیار داشت که از آن فرصت استفاده کرد و برجام را محقق کرد.
همشهری درگفت وگو با کارشناسان به بررسی تبعات رد لوایح FATF بر اقتصاد ایران پرداخت

اگر این دولایحه تصویب نشوند

از بهمن96 که پالرمو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا بهمن97 که این لایحه با نام دقیق «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» در مجمع بررسی می‌شود راهی یکساله طی شده است