محوطه یافت شده در شهرری سلجوقی است

باستان‌شناس‌ها در کارگاه ساختمانی شهرری که قرار بود یک مجتمع مسکونی در آن احداث شود و با گودبرداری 2خمره در دل دیواره‌های آن یافت شد، به این نتیجه رسیدند که کارگاه ساختمانی درست بر یک محوطه سلجوقی احداث شده است.