تغییر محور راهبرد مهار ایران با آشوب داخلی

واقعیت آن است که منشأ اصلی آشوب‌های اخیر در ایران را بایستی در بن‌بست نظام سلطه برای مهار جمهوری اسلامی ایران دانست.