مروری بر تاریخچه شورای شهر تهران

در ایران پای مفهوم جامعه مدنی با دولت اصلاحات، از محافل علمی به میان مردم گشوده و بدل به یکی از تعابیر و واژگان زبان روزمره شهروندان شد.