اشتباه آماری یا حساب‌سازی‌

شرکت سایپا در یک اقدام بی‌سابقه که مشخص نیست یک غلط آماری بسیار بزرگ یا یک حساب‌سازی‌ مالی است، مقدار زیانش را بیش از آن چیزی که واقعا وجود دارد، اعلام کرد.