مأموران قلابی دست به آدم‌ربایی زدند

​​​​​​​مردی که برای آشنایی با زن جوانی با او قرار گذاشته بود وقتی در محل قرار حاضر شد 2مرد مسلح را در آنجا دید و برای 5ساعت به گروگان گرفته شد.