با مردم

در برنامه مستندی اعلام می‌کرد که در اثر فلان بیماری، فلان گروه نجات یافتند و دیگران مردند.