سقوط عجیب پژو206

یک پژو206که راننده آن زن جوانی بود به طرز عجیبی به حیاط یک ساختمان سقوط کرد.