ترخیص تمامی مصدومان حادثه دانشگاه آزاد

آخرین مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات از بیمارستان مرخص شد.