اعتراف پسر به قتل آتشین پدر

متهم می گوید به دلیل اینکه شیشه مصرف می کند دچار توهم شده است
پسری 19ساله که به‌تازگی در دام شیشه گرفتار شده بود و توهمات عجیبی سراغش می‌آمد، پدرش را به قتل رساند و خانه را به آتش کشید.