پاکسازی ولیعصر با کار داوطلبانه

در روز جهانی داوطلب، پاکسازی محور ولیعصر از تجریش تا راه‌آهن با همراهی شهروندان و مدیران شهری داوطلب انجام شد؛ روزی با عنوان جمع‌آوری زباله‌های شهر به‌صورت نمادین در 4 نقطه خیابان ولیعصر که با جمع‌آوری زباله‌ها، فضای پاکسازی نمادین شهر ایجاد شد.