سه سوت

دوچرخه از سال‌اول انتشار، روز جهانی نوجوان را کشف و به آن توجه کرد.ازجمله 15 سال پیش که به این مناسبت ویژه‌نامه‌ای منتشر کرد.