دفاع همتی از حذف 4صفر

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین واکنش به تصمیم دولت برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4صفر از پول ملی، اعلام کرد: بااجرای طرح حذف ۴‌صفر از پول ملی، این میزان امحا به نصف کاهش می‌یابد و البته اتفاق خاصی در جامعه رخ نخواهد داد.