پایان بازیگر «پنجره»
فرخ ساج0دی بازیگر قدیمی سینما روز گذشته درگذشت.