توسعه 48درصدی اشتغال زندانیان

میزان اشتغال زندانیان به بیش از 48درصد رسیده و این امر سبب کاهش تخلفات و آسیب‌های درون زندان شده است.