هفته سوم دود در راه است

شهرهای بزرگ کشور که 2هفته آلوده را پشت‌سر گذاشته‌اند، بار دیگر از روز شنبه، صحنه آلودگی فزاینده هوا می‌شوند
عمر روزهایی با هوای سالم  در کلانشهرهای کشور هر روز کمتر از گذشته می‌شود. منابع آلوده‌کننده هوا در شهرهای بزرگ تا آن حد افزایش یافته‌اندکه  بعد از هر باد و باران، به سرعت آلودگی در آسمان باز تولید می‌شوند تا فرصت تازه کردن نفس برای 45میلیون ساکن این شهرها باقی نماند.